Stjärnholms skulpturpark anlades 1999 med målsättning att bjuda besökaren på en vacker, spännande och tankeväckande konstupplevelse där parken fungerar som en bro, en utvecklande dialog mellan konst och kyrka. Skulpturparken omfattar idag 30-talet skulpturer på temat ”Tro, hopp och kärlek”. Parken är idag i behov av en vitalisering och förnyelse och utifrån detta behov föddes idén om en skulpturutställning. Idén att låta utställningen även omfatta Oxelösunds centrum tog form i dialog med Oxelösunds kommuns kultur- och fritidsförvaltning.

Stjärnholm och Oxelösunds centrum representerar i mångt och mycket två olika världar. Platserna har helt skilda funktioner – Stjärnholm är ett natur- och rekreationsområde med hotell- och stiftgårdsverksamhet, Oxelösunds centrum är en handels-, service- och mötesplats, men också boplats för samhällets mindre kapitalstarka grupper.

Den ena platsen betraktas som vacker, den andra som dess raka motsats. Den ena symboliserar en boren samhällsklass i form av adel och kyrka, den andra arbetarklass. Den ena berättar om en svunnen tid då samhällets maktcentra låg inom slottens och herrgårdarnas tjocka väggar, den andra om industrialismen och framväxten av det moderna Sverige där makten huserar i det 70-talsbrutalistiska kommunhuset.

Det är således ett naturligt spänningsfält mellan dessa två platser och genom att addera en tredje part – konsten – uppstår något nytt, en annan dimension som kullkastar rådande förhållanden, vrider på perspektiven och utmanar vårt förhållande till det kända rummet.

Projektidé
Projektets huvuddel är en skulpturutställning i Stjärnholms skulpturpark och i Oxelösunds centrala delar under perioden maj-september 2019. Här ska konsten ta plats i fyra rum: Naturen, Parken, Staden och Galleriet. Temat för utställningen är Hållbarhet där konsten förhåller sig till människans och naturens gemensamma livsmiljöer, dess hot och möjligheter.

Utställningen strävar både efter en bredd i uttryck – skulptur, land art, performance, installation – och en bredd bland deltagarna sett till ålder, kön, etnicitet, erfarenhet. Deltagande konstnärer är dock alla medlemmar i Skulptörförbundet. Urvalet görs av representanter från projektägaren och respektive medarrangör. Utställningen rymmer ca 30 verk där ungefär hälften är placerade i centrum och hälften i Stjärnholm. Allaktivitetshuset Koordinatens konstgallerier erbjuder utställningsyta till mindre och väderkänsliga verk.  Samtliga medverkande verk kommer att presenteras i en katalog, både i fysisk och digitalt tillgänglig form. Guidade visningar riktade till olika målgrupper kommer att organiseras.

Engagemang
Oxelösunds invånare, framför allt de som bor nära utställningen, ska informeras om och engageras i utställningen i tidigt skede. Till exempel ska kringboende kunna ”adoptera” ett eller flera verk i utställningen. Genom att känna till konstverkets bakgrund, konstnär och kanske även följt dess tillblivelseprocess kan man berätta om verket för andra och också se till att det ”mår bra”, dvs att det är rent och snyggt runtomkring och vara uppmärksam på eventuella skador.

Spin-off
Projektet har fler beståndsdelar än själva utställningen. En är Skapande skola – utställningen kopplas till ett eller flera skapande skola-projekt där både konst, dans och olika former av berättande kan ingå. Exempelvis kan en eller flera av de i utställningen medverkande konstnärerna arbeta med eleverna kring sitt verk eller utställningens tema Hållbarhet, likaså kan andra kulturskapare genom Skapande skola förhålla sig till temat eller till kulturens plats i det offentliga rummet.  En annan beståndsdel är ett planerat samarbete med Dans i Sörmland 2019 som ska kopplas till utställningen. Ytterligare en beståndsdel är En hållbar mötesplats, som utifrån samverkan med SFI/Campus Oxelösund, kommunens Språkvänner och lokala föreningar med fokus på integration bygger en mötesplats över kulturella gränser kopplad till utställningen. Det kan ske genom att nyanlända utbildas att guida utställningen på både sitt modersmål och svenska, att man tillsammans arrangerar vernissage och finissage samt kopplar olika språkväns-arrangemang till utställningen. Platsvarumärket We Are Oxelösund kommer också att kunna knytas till projektet.

Syfte
Syftet med projektet kan sammanfattas under tre rubriker:

Konstnärlig utmaning
Konsten är ett medel att upptäcka vår omvärld och vårt inre. Den skänker ytterligare dimensioner till människans liv genom att utmana henne att se sin omgivning på ett nytt sätt. Genom att visa olika uttryck, material och tekniker vill projektet förmedla hur mångfacetterat skulpturbegreppet är. Den konstnärliga utmaningen finns där också för konstnären som har platsen och temat att förhålla sig till.

Mötesplats
Projektet syftar till att skapa samtal om våra gemensamma livsmiljöer – staden och naturen och människans plats i dessa. Skulpturens påverkan och samverkan med den fysiska och psykiska miljön bjuder naturligt in till samtal.

Genom ett medvetet inkluderande arbete ska projektet vara en mötesplats för Oxelösundsinvånare i alla åldrar liksom konstnärer, besökare, beslutsfattare och stadsplanerare. Samtalet börjar redan i arbetsprocessen genom att göra invånare på olika sätt delaktiga. Projektet syftar dessutom till att utöka kontaktytorna mellan konstnärer och de som planerar våra offentliga miljöer.

Attraktivitet
Projektet i sin helhet ska stärka bilden av Oxelösund som en attraktiv plats att leva på och besöka. När kulturen får ta plats visar man att samhället mår bra.  Uttryck för kreativitet har dessutom en förmåga att dra till sig kreativa människor, och kreativa människor berikar samhället.

 Målgrupp
Målgrupper för projektet är boende i Oxelösund i alla åldrar, turister, konstintresserade, konstnärer, samhällsplanerare och andra som arbetar med våra gemensamma rum och för ett hållbart samhälle.

Övergripande mål
– Ett välbesökt och positivt uppmärksammat kulturprojekt som vill bidra till samtal om vår livsuppgift och vår existens.

Målsättning för Skulpturfestivalen 2019
– Aktualisera frågan om estetik och kulturens plats i de offentliga miljöerna.
– Knyta nya kontakter mellan besökande, infödda och nya Oxelösundare.
– Skapa trygghet och engagemang i stadens centrum för alla.
– Utöka beståndet av skulpturer.
– Stärka de geografiska platserna Oxelösund och Stjärnholm.