ኣብ’ቲ ኣብዚ ዞባ ዝተዋደደ እቲ ዝዓበየ ናይ ስነ-ቅርጻ ዓውደ ምርኢት ንምስታፍ ብደሓን ምጻእ ።

ኩሎም ስራሓት ናይ’ቲ ስራሕን ናይ’ቲ ኢደ-ጥበበኛን ስም ዝሓዘ ሓደ ምልክት ኣለዎም። ኣብቲ ምልክት እውን ብቐጥታ ናብ’ቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ዝረከብ ናይ ስራሕ መግለጺ ዘምርሕ ሓደ ናይ ክዩኣር/QR ኮድ ኣለዎ። ኣብኡ ካብ ቋንቋታት ሽወደንኛ፡ እንግሊዝኛ፡ ዓረብኛን ትግርኛን ንኽትመርጽ ተኽእሎ እውን ኣሎ።

ናጻ ጋይድ ምግባር (ምምራሕ)፡ ሰንበት ሰንበት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ኣፍደገ ኮኦርዲናተን ኣብ ኦክሰሎሳንድ ኣብ ስነ-ቕርጻ “ዳጋር ኣት ሚናስ” (“ዝዝከሩ መዓልታት”)፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሸርንሆልም (Stjärnholm ) ሰዓት 1:30 ድሕሪ ቐትሪ ኣብ ግዳማዊ ክፋል ናይ’ቲ ቀንዲ ኣፍደገ ናይ ግምቢ ርክብ ምግባር ይህልው። እቲ ዑደት ከባቢ ሓደ ሰዓት ኣቢሉ ይወስድ፡ ኣብ ገለ ገለ ስነ-ቕርጻታት ድማ ዙረት ንገብርን ከምኡ’ውን ኣጸቢቕና ቀሪብና ከምንርእዮም ንገብር። ኣብ ክልቲኦም ቦታታት ሓደ ጋይድ ዝገብረልና (ዝሕብረና) ክህልወና እዩ።

ኣብ ካልእ ግዜያት ድማ ንከባቢ 10 ሰባት ዝኾኑ ጉጅለታት ዘለዎም ጋይድ ንምግባር (ዑደት ምምራሕ) ናይ 1,500 ክሮና ክፍሊት ኣሎዎ። እቲ ዑደት ሓደ ሰዓት ይወስድ፡ ግዜ ኣብ ዝሃለወና እዋን ድማ ብዙሕ ስራሕ ንዓምም። ምስቲ ኣቕራቢ ርክብ ግበር።

ዓውደ መጽናዕቲ (ወርሻ)! ንዓኹም ኩሉኹም ናብ ሸወደን ሓደስቲ ዝኾንኩም ስነ-ጥበበኛታትን፡ ከምኡ’ውን ምስ’ቲ ወግዓዊ ናይ ሽወደን ስነ-ጥበብ ሌላ ክህልወኩም እትደልዩን፡ ከም ሓደ ስነ-ጥበበኛ ድማ ኣብ ሽወደን ዝያዳ ክትፈልጡ ትደልዩን እዩ። 24 ነሓሰ ኣብ ሸርንሆልም። ሕጂ ተገዳስነትኩም ኣመዝግቡ!

ቀዳም 28 መስከረም፡ ኣብ ኮኦርዲናተን ኣብ ኦክሰሎሱንድ ነቲ ፌስቲቫል ክንዛዝሞ ኢና። ናይ’ቲ መደብ ምዓልታት ድማ ድሕሪ ሓጺር እዋን ከነፍልጠኩም ኢና።

ሓደ ስነ-ቕርጻ ተቐበል!
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ጠውቕ።

ኣብ ማሕበር ፓርክ ስነ-ቕርጻ ናይ ሸርንሆልም ኣባል ክትከውን ትደሊ’ዶ?
እምበኣር 100 ክሮና ናብቲ ናይ ማሕበር
ቢጂ (BG) ቁጽሪ ሕሳብ 433-7853፡ ወይ ድማ ኣብ ናይ ስዊሽ ቁጽሪ ሕሳብ 1236469803 ክፈል።
ስምካ ሃብ፡ “ሓዲሽ ኣባል” ኢልካ ድማ ጥቐስ።

ሓደ ስነ-ቕርጻ ሸምት!
ዝርዝር ዋጋ እንሆ

# Skulpturjakten (ሃደን ስነ-ቕርጻ)፡ ብመገዲ ኢንስታግራምፌስቡክን ኣድራሻታትና ኣቢልና እንዝርግሖ ኣብ ነፍስወከፍ ክልተ ሶሙን ሓዲሽ ናይ ስእሊ ግድል እንዳቕረብና ንምሉእ ክረምቲ ዝኸይድ እነዳልዎ ውድድር እዩ። ነቲ ውድድር እንተ ተዓዊትካሉ፡ ዕለት 28 መስከረም፡ ናይ ካርል ቨላንደር ክታም ዘለዎ ሓደ ፍሉይ ናይ ነሓስ ስነ-ቕርጻ ቾ-ፓንግ ብምሽላም ንገዝኡ ክትፋኖ ኢኻ።

ፍረ ነገር ናይቲ ፈስቲቫል፡ ካብ ዕለት 4 ግንቦት ክሳብ ዕለት 28 መስከረም ኣባላት ማሕበር ናይ ሽወደን ማሕበር ስነ-ቅርጻ ኣብ ማእከል ኦክሰለሱንድ፣ ናይ ምርኢት ጋለሪ ኣብ ኮኦርዲናተንን ኣብ ናይ ሸንሆልም ናይ ስነ ቅርጻ ፓርክን ናቶም 40 ስርሓት ዘርእይሉ እዩ።

ምስቲ ናይ ስነ-ቅርጻ ምርኢት ተተሓሒዙ፡ ዓውደ- መጽናዕትታት፣ ሰሚናራት፣ ዘተ፣ ምርሒት፣ ሳዕስዒት፣ ትያትርን ዝርርብን ዝዓይነቱ ንጥፈታት ክዳሎ እዩ።

እዚ ፕሮጀክት ረብሓ ብዘይድልብ ማሕበር ፓርክ ስነ-ቅርጻ ሸንሆልም ብምትሕብባር ምስ ማሕበር ስነ-ቅርጻ ሽወደንን ምምሕዳር ከተማ ኦክሰሎሱንድን እዩ ዝካየድ። ናይዚ ምርኢት ቴማ ዘላቕነት እዩ።

ንስኻ ወይ ናትካ ትካል ተሳተፍቲ ናይዚ ታሪኻዊ ምርኢት ኣብ ኦክሰሎሱንድ ክትኮኑ እንተ ደሊኹም፡ ነቲ ናትና ናይ መወልቲ ገጽ ርኣዮ ወይ ገለ ነገር ምስቲ ምርኢት ምትሕብባር ዝገብር ክትገብር እንተ ደሊኻ ምሳና ርክብ ግበር።

ገለ ክፋል ኣብዚ ፕሮጀክት፡ ምስቲ ስነ-ቅርጻ ዝተተሓሓዘ፡ ብዛዕባ ስነ ጥበብ ኣብ ህዝባዊ ኣከባቢ ከመይ ገይሩ ኣብ ኣካላዊ ቦታን ናይ ወዲ ሰብ ኣተሓሳስባን ኣብ ሕብረተሰብ ምህናጽ ክህልዎ ዝኽእል ጽልዋ ክትዕ ንምፍጣር እዩ።
ስነ ጥበብ ኣከባቢናን ውሽጥናን ንፍትሸሉ ሓደ ኣገባብ እዩ። ንናይ ውድ-ሰብ ሂወት፡ ተወሰኽቲ ኣረኣእያታት ብምሃብ ንኣከባቢኡ ብሓደ ሓድሽ መንገዲ ንኽርእዮ ይብድሆ እዩ።. ዝተፈላለዩ ኣገላልጻታት፣ ማተርያላትን ሜላታትን ብምርኣይ፡ ኣምር ስነ-ቅርጻ ክሳብ ክንደይ ብዝሐ-ገጽ ከም ዘለዎ ከነመሓላልፍ ንደሊ ኢና።.

እዚ ናይ ስነ-ቅርጻ ፈስቲቫል- ስንክልና ንዘለዎም ሰባት ንኽበጽሕዎ ዓቢ ተኽእሎ ኣሎዎ።