“ኣኪለስ”

ኣብ ናይ ግሪኽ ስነ-ብሂል እቲ ዝዓበየ ተዋጋኣይ እዩ ነይሩ፡ ንዓይ ድማ፡ ኣብ ዝኾነ እንሰርሖ ነገር በቲ ዝበለጸ ብቕዓትና ጌርና ንኽንዓዮን ንኸነረክቦን ዘለና ድልየት ዝገልጽ ሓደ ኣርማ እዩ፡ እንተኾነ ግዳ ናይ ዓለም ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ኣብ ክሳራ ኣእቲኻ ክኸውን የብሉን።

ስእሊ ኣኪለስ ፖንቱስ ኤርሽባከን

ዘላቕነት

እቲ ሓጺን ንባዕሉ ሓደ ቀዋሚን ናይ ጥንቲ ዝኾነን ዘላቒ ነገር እዩ፦እዚ ድማ ካብቶም ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ዘለዉ ዝደልደለ ናይ ኣቻዮ ቀጸላ ዘረክቡ፡ ኩባንያ ኤስ ኤስ ኤ ቢ ዝተሰርሐ እዩ።

እቲ ኣቻዮ ናይ ኣኪለስ ህያውነት ዝገልጽ ተምሳሌት እዩ። ሓደ ተሪር ግዳማዊ ሽፋን ምስ ሓደ ንጹር ወዛል ስምዒት ሓዊስካ፡ መቸም ናዓይ፡ እቲ ድልዱል ዝኾነ ትሕተ ቅርጺ ምህናጽን ከምኡ’ውን ከባቢና ብሓይሊ ምዕናውን ዝገልጽ ናይ ሰብኣዊ ፍጡራት ክእለት እዩ።

እቲ ሮቦት ናይ ሓደ ዘመናዊ ሕብረተሰብ መወከሲ እዩ፡ ማለት ዕማማትና ብኹሉሙሉ ኣዕጋቢ ንምግባርን ብኣውቶማቲክ ንምቕያርን እንጽዕረሉ መገዲ እዩ። ብናትና መካኒካዊ ቅርጺ ዝተሰርሐ፡ ንዕስራን ኣርባዕተን ሰዓታት ብዘይ ድኻም ዝሰርሕን፡ ከምኡ’ውን ብቐጻሊ ነቲ ናይ ጉልበት ስራሕ እንዳተከአ ዝኸይድን ምዃኑ፡ ምእንቲ ኣብ ዝቕጽል መጻኢ ህይወትና ኣብ ናይ ገዛእርእስና ዕብየት ከነተኩር ክንክእ እዩ። ብዛዕባ ወዲሰብ ኣብ ኣድማስ ዘለዎ ቦታ፡ ኣብ ባህልን ፍልስፍናዊ ኣተሓሳስባን ዝያዳ ግዜ ክንህቦ ኢና።

ተክኖሎጂን ምርምርን ንቕድሚት እንዳሶገሙ ኣብ ዝኸድሉ እዋን፡ ሓደስቲን ፈጠራዊን ፍታሓት ክብ ክብሉ እዮም፡ እዚ ድማ ኣምስያኡ ንሃብቲ ዓለም ኣብ ምግባት ንዝግበር ኵናት ናብ ምብቃዕ ከምርሖ ይኽእል። ኩሉ ሰብ ነቶም ቀንዲ መሰረታዊ ዝኾኑ ድልየታት ደቂሰብ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ኣብ ዝህልወሉ እዋን፡ ትሕተ ቕርጻዊ መሳርሒታትን ስራሓትን እቶም ማሺናት ብዘይ ሓገዝ ባዕሎም ክዓምዎ ዝኽእሉ ነገር እዩ ዝኸውን፡ በዚ መሰረት ድማ ዝያዳ ጸዋርን ተሰማማዓይን ሕብረተሰብ ክህልወና ይኽእል’ዩ ኢለ ይኣምን።

እቲ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ኣብ ኣቻያ ዝረአ መራቲ ፓቲና (ሓምላይ ወይ ጸሊም ሕብሪ ናይ ዝመረተ ነሓሲ) ንዓና ዝሕብረና ነገር እንተሎ ንዘልኣለም ዝነብር ነገር ከምዘየለ እዩ። ንካልኦት ክንሓስብ ክንክእል ኣለና፦ ሓደ ዘላቒ ዝኾነ ሕብረተሰብ ክህልወና እንተኼይኑ፡ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ሳዕቤናት ምብራስ ሃብቲ ዓለም ከስተውዕለሉ ክኽእል ኣለዎ።

ሮቦቲካ እውን፡ እቲ ምንእቲ ቲ’ዓቢ ምስሊ ክሰርሕ ኣብ ሞንጎ’ቶም ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝርከቡ ዝተፈላለየ ፍሉይ ክእለት ዘለዎም ብዙሓት መሃንዲሳት ዝተገብረ ዜደንቕ ምትሕብባር ዝገልጽ ሓደ መርትዖ እዩ። ነዛ ፕላነት ከነድሕና እንተ ደሊና፡ ኣመና ዝዓበየ ዓለምለኻዊ ምትሕብባር ከድሊ እዩ።

ሮቦታት ሓደ ዘፍርሕ ሃዋሁው ክህልዎም ይኽእል እዩ፡ ልክዕ ከም’ቲ ኣብ ምሉእ ታሪኽ ደቂሰብ ኩሎም እቶም ሓደስቲ ኢንዱስትሪያዊ ተክኖሎጂ ዘስዓብዎ ፍርሒ ማለት እዩ፡ እቲ ዝቅጽል ስጉምቲ ናይ ተክኖሎጂ እውን ዝያዳ ከፍርሓና ዝኽእል ይመስል።

 

ብናይ ፊልምን ናይ ጸዋታ ቪድዮ ባህልን ዝተነቓቐሐ። ኣብ 2009 ዝተፈብረኸ። ናይ ኣቻዮ ቀጸላ ካብ ኤስ ኤስ ኣበ ፡ 10/122 ሚሜ፡ ብናይ ኦክሲጅን ነዳዲ ዝተቆርጸን ተጠምዚዙ ዝተላሕመ።
ብራኸ ብግምት፡ 4.5 ሜ
ንውሓት፡ 2.5 ሜ
ግፍሒ፡ 2.5 ሜ
ክብደት 2 ቶን