ካብ ሊደር ሶርምላንድስኩስተን ዝተረኽበ ሓደ ቍጠባዊ ሓገዝ ንፕሮጀክት ፡ ንዓሰርተ ኣዋርሕ 50% ዝሰርሕ ሓደ ግለሰብ ክንቆጽር ኢና። እቲ ናይ ስራሕ ምቝጻር ኣብ እዋን ፈስቲቫል ስነ-ቕርጻ 2019 ኣብ ሓያሎ ምውህሃድ ፕሮጀክትታት ክሰርሕ እዩ።

  • Planering och samordning av integrationsaktiviteter runt skulpturfestivalen.
  • • ካብ ሽወደን ወጻኢ ዝተወለዱ ስነ-ጥበበኛታትን ሽወደናውያን ሰብ ሞያ ስነ-ጥበብን ዝሓቖፈት ናይ ምኽሪ ደገፍ ንዝህቡ ዓሰርተ ዝኾኑ ኣባላት ሓገዝ ምግባር።
  • • ነቶም ስነ-ቕርጻ ዝተቐበሉ ጉጅለታት ምውህሃድ።
  • • ናይ ፕሮጀክትን ናይ መደምደምታዊ ጸብጻብ ምግባር።

ሓደ ክፋል ናይ’ቲ ምውህሃድ ስራሕ፡ ነቲ ምርኢት ናይ ስነ-ቕርጻ ብዝተኽኣለ መጠን ብቐሊሉ ከምዝርከብ ምግባር የጠቓልል። በዚ ምኽንያት’ዚ ድማ እቲ መግለጺታት ናይተን ስነ ቅርጻ ኣብ’ቲ መርበብ ሓበሬታ ብዓረብኛ፡ ትግርኛን እንግሊዝኛን ዝትርጐም ዘሎ።

ኣብ ነሓሰ ንስነ-ጥበበኛታት ዝኸውን ዓውደ መጽናዕቲ ከነካይድ ኢና፡ እዚ ድማ ኣብ ሞንጎ ንጡፋት ዝኾኑ ሽወደናውያን ስነ-ጥበበኛታትን ካብ ካልኦት ሃገራት ናብ ሽወደን ዝገዓዙ ስነ-ጥበበኛታትን ወዲብካ ዝተዛመደ ስርዓት ንምፍጣር እዩ።
– ብዓል ሞያ ስነ-ጥበበኛ ዲኻ ወይ ኔርካ’ዶ ትፈልጥ?
-ምስ ካልኦት ስነ-ጥበበኛታት ክትፋለጥ ትደሊ’ ዶ?
-ከም ሓደ ስነ-ጥበበኛ ኴንካ ናይ ምሉእ ሰዓት ክትሰርሕ ዕላማ ኣለካ’ዶ?
እቲ ናይ ሰነ-ቕርጻ ፌስቲቫል ንስነ-ጥበበኛታት ዝኸውን ናይ ርክብ መርበብ ዓውደ መጽናዕቲ የዳሉ። ተገዳስነትካ ናብ mentor@skulpturfestival.se ኣመልክት

“ሓደ ስነ-ቕርጻ ተቐበል” ማለት፡ ብዛዕባ ሓበሬታ ምሃብን፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ኣብ እዋን ምርኢት እቶም ስነ-ቕርጻ ዝቕበሉ ግለ ሰባት ብሓደ ጠርኒፍካ ጉጅለ ምፍጣርን ዝገልጽ እዩ። ናይ ነፍስወከፍ ጉጅለ ስራሕ ድማ ወትሩ ነታ ስነ-ቕርጻኦም ምብጻሕን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከምዘላን ንዝኾነ ብልሽት ዘይተቓልዐት ምዃናን ምርግጋጽን እዩ። ብኸምዚ ኣገባብ ድማ እዞም ጉጅለታት እዚኦም ነቶም ኣወሃሃድቲ ይሕግዝዎም፡ ምስቶም ካልኦት ጋንታታት ድማ ባህርያዊ ዝኾነ ርክብ ይገብሩ። ኣድላዪ ኾይኑ ምስ ዝርከብ ድማ፡ ገለ ዝኾነ ነገር ኣብ ዝፍጸመሉ እዋን፡ እቶም ጉጅለታት ነቶም ኣዳለውቲ ፌስቲቫል ስነ-ቕርጻ የፍልጥዎም። እቲ ዕላማ ተሳታፍነት ንምፍጣር እዩ። እቲ ሸቶ ድማ ኩሎም’ቶም ኣብ ኦክሰሎሱንድ ዝርከቡ ስነ-ቕርጻታት ኣብ እዋን ምርኢት ብዝተፈላለዩ ናይ ሕብረተሰብ ጉጅለታት ተቐባልነት ንክረኽቡ እዩ፡ በዚ መሰረት ድማ ኩልና ብሓባር ናብ ሓደ ጥሙር ዝኾነ ተሓታትነት ንኽንጽንበር እዩ። እተን ናይ ቋንቋ መምሃሪ ካፈታት ነቶም ጉጅለታት ብምጥቃም ነቲ ናይ ቋንቋ ልምምድ ናብ’ቲ ስነ-ቕርጻ ከሰጋግርኦ ይኽእላ እየን። እንተድኣ ክትሳተፍ ድሌት ኣለካ ኾይኑ ኣብ’ዚ ገጽ ክትምዝገብ ትኽእል፡ ወይ ድማ ኣብ’ዚ ኢሜይል ኣድራሻ adoptera@skulpturfestival.se መልእኽቲ ክትሰድድ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ’ቲ እዋን ፌስቲቫል ስነ-ቕርጻ ሓያሎ ኣኼባታት ክዳሎ እዩ፡ ብዛዕባ ናይ ስነ-ጥበብ ስራሓት፡ ሃዋህውን ከምኡ’ውን ዘላቕነትን ኣብ ንመያየጠሉ እዋን እውን ገለ ዝብላዕ ነገር ከነአንግድ ኢና። እታ ናይ መፈለምታ ኣኼባ፡ እታ ጉጅለ ኣብ ዝተመስረተትሉ እዋን ኣብ ግንቦት እዩ ነይሩ። እታ ካልኣይቲ ኣኼባ ድማ እታ ኣብ 1 ሰነ ኣብ የርንቶርየት (Järntorget) ዝተገብረት ሓንቲ ማልያ ንኹሉ ትብል ናይ ኦኒክስ/ ONYX ኣጋጣሚ እዋን እያ ኔራ። እታ ሳልሰይቲ ኣኼባ ድማ ሰነ 11 ኾይና ድሕሪ መወዳእታ ረመዳን እያ ኔራ፡ በዚ መሰረት ድማ ነቶም ተሳተፍቲ ገለ ጥዑም ዝበልዕዎ ነገር ከነዳሉ ክኢልና። ክኢልና። እታ ራብዓይቲ ኣኼባ፡ ኣብ ነሓሰ ኾይና፡ ነቲ ናይ ጉጅለ ውዕዉዕ ስምዒት ድሕሪ ናይ ክረምቲ ዕረፍቲ ዳግም ንምብርባር እዩ ኔሩ። ሓሙሻይ ዋዕላ ድማ እቲ ምርኢት ምስ ተወደአ ክኸውን እዩ፡ ኣብ’ዚ ድማ ነቲ ፕሮጀክት ክንግምግም ንኽእል ኢና፡ ከምኡ’ውን ናይ’ቶም ተሳተፍቲ ተመክሮታት ክንሰምዕ ኢና።
ነፍስወከፈን ዓዓሰርተ ሰባት ዝሓቖፋ ዓሰርተ ጉጅለታት ክንምስርት ትጽቢት ኣለና።

ኣብ መወዳእታ ግንቦት ኣብ ናይ መደብ ምቕባል ዝተመዝገቡ 25 ኣድራሻታት ነይሮምና። ሓያሎ ካብዚኣተን ድማ ሓያሎ ኣባላት ዝውክላ ማሕበራትን ዋኒናትን እየን።