“ሄን፡ ንሱ ወይ ንሳ”

ሄን ዝተፈላለዩ ዓይነታት ላንጋ ላንጋነት ትገልጽ። እቲ ኣብ ሓደ ንእሽቶ ነጥቢ፡ ኣብቲ ጸለምቲ ደቐቕቲ ኣእማን መሰረት ኣብ ንእሽተይ ኑቕጣ ሚዛና ዝሕልው፡ ከቢድ ናይ እምነ በረድ ስነ ቅርጻ፡ በንጻር እቲ ሓያሎ ኣማኢት ኪሎታት ዝምዘኖ፡ ናይ ፎኪስነት ስምብራት ይህብ። ደርማስ ንትኹል ዝቖመ፡ ኣብ ማእከል ምስ ክፉት ነቓዕ ቅርጺ፡ ናይ’ቲ ተዓዛቢ ህንጥዩነት የበራብር። ሄን ክልተ ሸነኻት ኣለዋ፡ እቲ ሓደ ልስሉስ ኣንስታዊ መልክዕ ዘንጸባርቕ፡ እቲ ካልእ ኣንጻራዊ ሸነኽ፡ ብብልሒ ዝተወጠመ ስነ ቅርጻዊ መሸከላት፡ ምስ ተባዕታውነት ክተኣሳሰር ይኽእል እዩ። እቲ ብእምነ በረድ ካራራ ዝተሰርሐ ማእከላይ ቁራጽ፡ ነቲ ኣሰራርዓ እምነ በረድ (ኩትሞ) ብኸም እቲ ሓደ ናብቲ ካልእ ሸነኽ ዝንቀሳቐሰሉ ዝተመቕለ እዩ።

ሄን 183 ሴ.ሜ. ቁመት፣ 48 ሴ.ሜ. ውርዲ ከምኡ’ውን 35 ሴ.ሜ. ዕምቆት ዘለዎ እዩ። እዚ ብናይ ሽወደን እምነበረድ ኤከበርግ፣ ካራራ እምነበረድ፣ ከምኡ’ውን እቲ መሰረት ካብ ዞባ ስሞላንድ ብእምነ በረድ ዶለሪይት ዝተሰርሐ እዩ።