ክዝከር ዘለዎ ምዓልታት

“ክዝከር ዘለዎ ምዓልታት” ዝብል ስራሕና ሓደ ሰዓት ጸሓይ (ሰዓት ጽላሎት) እዩ። ኣብ ላዕላይ ጫፍ ናይቲ ስነ ቅርጻ ዝርከብ መስትያት፡ ናብ ኣብቲ ስግር መገዲ ዝርከብ ጽላሎት ተርታ ገዛውቲ ብርሃን ጽሓይ የንጸባርቕ። መዓልቲ ክግስግስ ከሎ እቲ ነጸብራቕ ብስግር ፊት እቲ ህንጻ ይሰግር። ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ (ኣብ ግዜ ሓጋይ) ከምኡ’ውን ሰዓት ሓደ ድሕሪ ቀትሪ (ኣብ ግዜ ክረምቲ) እቲ ነጸብራቕ፡ ብቐጥታ ኣብቲ ህንጻ ኣብ ዝርከብ ዓቢ ናይ መንደቕ ስዓት ይዓልብ። እቲ ኣብ ፊት ናይቲ ህንጻ ዝግበር ዕለታዊ ምንቅስቓስ ናይቲ ነጸብራቕ፡ መሬት ኣብ ዙርያ ጽሓይ ብምዛር ከመይ ኢላ ምዓልትን ለይትን ወቕትታትን ከም ትህበና ስእለ ኣእምሮ ይፈጥር፡ እዚ መሰረት ናይቲ ኣብ ግዜ ዘለና ርድኢት እዩ። እዚ- ህያው ዘበለ ኹሉ፡ ገዛእ ህይወትና ከይተረፈ፡ በዚ ስርዓት ጽሓይን ሕጋጋቱን፡ ቅዩድን ኣብኡ ተሞርኪሱ ዝኸይድን፡ ዓብይ ሃለዋት ወይ ኩነት ከም ዝኾነ የዘኻኽረና። 3. ግዜ ሓጋይ ወይ ግዜ ክረምቲ? ጸሓይ ንሰማይ ተቓርጾ ካብ ምብራቕ ናብ ምዕራብ ድዩ? እቲ ነጸብራቕ ኣብ ፊት ናይቲ ህንጻ ክንቀሳቐስ ከሎ፡ ኣብቲ ኣደባባይ ደው ኢልና ተዓኒድና ነቲ ነጸብራቕ ንዕዘብ ዲና ዘለና ወይ ክኣ ፊት ናይቲ ህንጻን ገዛእ ርእስናን ንንቀሳቐስ ኢና ዘለና? መደቀሲ ክፍልኻ ናብ ኣየናይ ኣንፈት እዩ ዝጥምት?

ኣብ ናይ ህዝባዊ ስነ ጥበባዊ ስራሕና፡ ኣብ ቀጽሪ ቤት ትምህርቲታት፣ መጻወቲ ሜዳታትን መናፈሲ ቦታታትን ብዙሕ ግዜ ከም ቴማ ንወስዶ ንተፈጥሮ እዩ። ንሕና ብዛዕባ ብዙሕነትን ጽባቐን ተፈጥሮ፡ ብኡ ኣቢሉ ኽኣ ኣብ ኣከባቢና ግዳሰን ናይ ህዝቢ ህንጥዩነትን ክነነቓቕሕ፡ ኢና እንደሊ። ከምኡ ኽኣ ዕንጨይቲ፣ ሓጺን ከምኡ’ውን እምኒ እቶም መብዛሕትኡ ግዜ ንጥቀመሎም መሳርሒታት እዮም።