ንሕና

ንነዊሕ እዋን ጽምዋ ኣብ ሰባት ከም ሓደ ቀንዲ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሳዕቤን ዘለዎ ጌሩ ይውሰድ ነይሩ፡ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ግን፡ ንኣካላዊ ጥዕናና ሓፈሻዊ ስምዒት ሕብረተሰብ ኣገዳሲ ምዃኑን፡ ብዘይ ዊንታ ዝመጽእ ብሕትውና ኣካላዊ ሕማም ከምጽኣልና ዝኽእል ምዃኑ ስነ-ፍልጠተኛታት ክግንዘብዎ ክኢሎም ኣለዎ። ኩልና ሃለዋት ወይ ኩነት ናይ ምሽራኽ ድልየት ኣለና፡ እዚ ድማ ንኽንዓቢን ንማሕበራዊ ምልውዋጥ ባይታ ክንፈጥርን ይገብረና።

ሰባት፡ ናይ ገዛእርእሶምን ልክዕ ከምኡ ድማ ናይ ካልኦትን ዝሓሸ መረዳእታ ምእንቲ ክህልዎም ነንሕድሕዶም ክዘራረቡ የድልዮም። ምእንቲ ዕብየት ከነርኢ ብኣዎንታዊ መገዲ ክንብዳህ ዘድልዮና ኩነታት እዚኣቶም እዮም። ብሓደ ዝሰርሑ ደቒ ኣዳም እቲ ዝበለጸ ናይ ብህይወት ምጽናሕን ተስፋ ኣለዎም፡ ከምኡ’ውን ዘላቒ ዝኾነ ነገር ናይ ምህናጽ ዝበለጸ ተስፋ ኣለዎም። ኣብ ምትእምማን ዝተሞርኮሰ ዝምድናታት ምስንምስርት፡ እቲ ውሽጣዊ ድርኺትና ይበራበርን፡ ኣብ ናይ ነንሕድሕድና ድልየት እውን ጽልዋ ንክንገብር ክእለት ይህልወና።

“ንሕና” ካብ እሳታዊ ከውሒ ዝተወቐረ እዩ፡ ብጣዕሚ ድልዱል ዝኾነ፡ ዓቢ ተጻዋርነትን ዘይበራስነትን (ጸናሕነት) ዘለዎ ከውሒ እዩ። ስለዚ ድማ፡ እቲ ብቕዓት ናይ’ቲ ንዋት ነቲ ቴማ ናይ’ቲ ስራሕ የንጸባርቕ። ስለዚ ብሓባር ምስንኸውን ጥራይ እዩ፡ ናይ ደቂ ሰባት ናይ ዕብየት ጸገማትን ሳዕቤናቶምን ክንብድሆም እንኽእል፡ ከምኡ’ውን ንሕብረተሰብ ብሓፈሻን ንገዛእርእስና ድማ ከም ውልቀሰባትን ዘላቕነት ክንፈጥር ንኽእል።

ኒማር ብቐዳምነት ሓንቲ ቀራጺት እያ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ብሸኽላ፡ እምኒ፡ ወረቐት፡ ነሓስን ጥርሙስን ዝኣመሰሉ ንዋት ትሰርሕ። እቲ ምርጫ ናይ’ቲ ንዋት ነቲ ናይ ስራሓታ መሰረት የቕውም፡ ኣብ ነፍስወከፍ ቦታ ዝርከብ ናይ ውሽጢ ዓዲ ንዋት ናይ ምጥቃም ዚድርኽ ስምዒት ኣለዋ። እቶም ስራሓታ ረቀቕቲ ስምዒት ዘንጸባርቑ ወይ ድማ ተምሳላዊ ክኾኑ ይኽእሉ፡ እንተኾነ ግዳ እቲ ስምዒት ብዘየገድስ፡ ኒማር ኣብ ናይ ውልቀሰባት ስምዒታት፡ ኩነት-ኣእምሮን ፍሉይ ጠባያትን ሓበሬታ ንምርካብ ሃሰውሰው ትብል፡ -መብዛእትኡ እዋን ኣድማሳዊ ተባሂሉ ዝተሓስበ’ዩ።

www. yvonnenimar.com