ቶሽ ገፋፍ ዓሳ

ቶር፡ ናይ ነጎዳ ኣምላኽ፡ ነቲ ገዚፍ ገበል ንምቕታል ደልዩ፡ እንተዘይኮነ በቲ ትንቢት መሰረት መጨረሽታ ዓለም ክኸውን እዩ። ናብ’ቲ ናይ ምግፋፍ ዓሳ ዝገበሮ ጉዕዞ ድማ ነቲ ዓርሞሽሽ ሃይሚር ምስኡ ወሲድዎ።
ቶር ነቲ ዶቡ ብናይ ኣርሓ ርእሲ ጌሩ መጻወድያ ጌርሉ፡ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ብትዕግስቲ ምጽባይ ድማ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ንካስ ረኺቡ ነቲ ገበል ድማ ናብታ ጃልባ ስሒቡ የቕርቦ። እንተኾነ ግዳ ልክዕ ነቲ ኣራዊት ንኽቀትሎ ነታ ማርቴሎኡ ሓፍ ምስ ኣበለ፡ ሃይሚር ናብታ ጀልባ እንታይ ይመጽእ ከምዘሎ ምስ ረአየ፡ ይፈርሕሞ ነቲ መስመር ናይ መግፈፍ ዓሳ ይቆርጾ፡ ነቲ ገበል ድማ ንውሽጢ መዓሙቕ ንኽኣትው ሓዲግዎ።

ካርል ቨላንደር፡ ዮርሙንጋንድር

መግለጺ ናይ’ዚ ዛንታ ካብ መጀመርታ ሻምናይ ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ዝነበረ እዩ፡ ወላ ክሳብ እዚ እዋን እዚ እውን ገለ ዘዘንትወልና ነገር ኣሎዎ። ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን እቲ ምፍርራሕ ካልእ እዩ፡ ንሕና ድማ ኢና ኣብ’ታ ጀልባ ዘለና ሰባት። ነፍስወከፍና ካብ ቶርን ሃይሚርን መን ክንከውን ከምንደሊ ባዕልና ክንውስን ኣለና። በቲ ዝመረጽናዮ መሰረት ድማ ንዋሳእ። ንስኻ መን ክትከውን ትደሊ ?

ኣነ፡ ኩሉ ግዜ ነገራት ይጸርብ ኔይረ፡ እንተኾነ ግን ወዲ 40 ዓመት ምስ ኮንኩ እየ ነቲ ናይ ምጽራብ ስራሕ ብዕቱብ ተተሓሒዘዮ። ኵሉ እዚ፡ ብዓልቲ ቤተይ መዓልቲ ልደተይ ምኽንያት ብምግባር ብመልክዕ ሓደ ምርኢት ብዝሃበትኒ ህያብ እዩ ጀሚሩ። እቲ ናይ ምፍጣር ተግባርን እቲ ዘምጽኦ ግብረ መልስን ዝያዳ ከምዝጸርብ ጌይሩኒ፡ ድሕሪ ዓመታት ድማ እዚ ስራሕ ንብዙሓት ምርኢታት፡ ንሓደሽቲ ንዋትን ልዕሊ ኹሉ ድማ ሓደሽቲ ኣዕሩኽ ንኽህልዉን በሪ ከፊቱ።

www.wellander.com
ኢንስታግራም: carlwellander