ጥርሙስ፡ ኣብ ሓደ እዋን ድልዱልን ተሰባራይን። እቶም ኣርባዕተ ኮይተይነር”፡ መትሓዝ ጽዕነት “ዘላቕነት” ዘለዎም ክኾኑ ከለዉ፡ ኣብ ሓደ እዋን ድማ ዝኾነ ነገር ኣብ ውሽጦም ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ ክዕቀብ ከምዝኽእል ንጹር ኣይኮነን።

ኣብ ስርሐይ እቲ ልሙድ ኣተኩሮ፡ ምስ’ቲ ክብደትን ህላወን ናይ ካልእ ንዋት ተመዓራርዩ ዝቕመጥ፡
ተኣፋፍነትን ተለዋዋጥነትን እዩ። ዋላኳ ተጻርዶ ናይ እምኒ፡ ሓጺን ወይ ጥርሙስ ይሃልው፡
ስምዒት ናይ ክብደት-ኣልቦነት ወይ ኣብ ላዕሊ ተንሳፋፍነት ምህላው። ኣብ’ቲ ስራሕን ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ቦታን
ኣብ ሞንጎ እቶም መስመራትን ረምታታትን ዘሎ ምውስሳእ ምርካብ።

ደቂ ኣዳም ኵሉ ግዜ፡ ማይ ኣብ መዕቖሪ-ማይን ኣብ ኮንተይነራትን ኣኪቦም ክዕቅብዎ የድልዮም ነይሩ፡
ማዕረ ማዕሪኡ ማይ በታ ዝረኸባ ዝነኣሰት ከፋት ቦታ ብቐሊሉ ክልሑኽ ይደሊ እንተ ኾነ።

እቲ መዕቆሪ ብዘይ እቲ ትሕዝቶኡ እንታይ እዩ? እቲ መዕቆሪ ንምንታይ ከምኡ ዓይነት ቅርጺ ክህልዎ ተድልዩ?

እቶም ናተይ ሓሳባት ናብ ሓደ ዝተቓነየ ቃላት ማዕቢሎም፡ ማለት ናይ ዘላቕነት መልእኽቲ ዘለዎም ኩሎም ኣብ ግምት ምእታው።

እቲ ድልዱል መዕቖሪ ነቲ ማይ ክዓቁር፡ ማይ ንምምላእ ድማ እቲ ዘተኣማምን ማይ ናይ ምርካብ ውሕስነት ምህላው፡
እቲ ዘላቒ ዑደት ናይ ፈሳሲ ኣብ ውሽጢ እቲ መዕቆሪ።

እታ መዕቆሪ እትብል ቃል ኣብ ውሽጢ ኣካላትና ዝርከቡ ፈሰስቲ መመሓላለፊ ዝጠቕም መትኒ ወይ ሱር ማለት እውን ክኸውን ይኽእል።
ነዞም ኣብ ውሽጢን ወጻኢ ኣካላት ዘለው መትኒታት ወይ መዕቆሪታት፡ እቲ መናድቖምን መትረባቶምን
ኣብ ጽቡቕ ናይ ስራሕ ስርዓት ክህልዉ እንታይ ኣገባባት ክንወስድ ኣለና?

ኣነ ምእንቲ ውሕስነት ክስማዓኒ እንታይ ክሰቲ ኣሎኒ፦ ንዓኻ’ውን ልክዕ ከምኡ ድዩ?

ልሕኰት፡ ምናልባት ኵሉ ምእንቲ ክውሕዝ ክኽእል ቁሩብ ክልሑኽ ኣሎዎ?