“ንዘልኣለም ሓምላይ/ልሙዕ”
እቲ ተጠዋያይ ቅርጺ ናይ’ቲ ቅርጻ ነቲ ዝደልደለ ቅርጺ ናይ ተፈጥሮ የንጸባርቕ፦ ማለት እቲ ጥውይዋይ። እቲ ካይላዊ መስርሕ ንባዕሉ ኩሎም እቶም ናይ ተፈጥሮ ባእታታት፡ መሬት፡ ማይ፡ ሓዊን ኣየርንየጠቓልል፡ ባህርያዊን ዘላቒን ድማ ይገብሮ።
እቶም ውጽኢታት እውን ዘላቕነት ኣለዎም፡ ናይ ዓለም እቲ ቀንዲ ናይ ጥንቲ ዝኾነ ስርሓት ጥበብ ካብ ካይላ ዝተሰርሐ እዩ… ናተይ ቅርጻ ብሓዊ ዝበሰለ ሸኽላ መሰረት ዘለዎ ሕብሪን፡ ከምኡ’ውን ብኦክስጂን ውሁድ ዝኾነ ሓጺንን፡ ዝተቐብአ እዩ፡ እዚ ድማ ምስ ብጠርሙስ ምልባጥ ክነጻጽሮ ከሎ ነቲ ዝባን ብዝሓሸ መገዲ ተጻዋራይ ክሊማ ይገብሮ።
እቲ ናይ’ቲ ዝባን መልክዕን፡ እቲ ምልክት ሓምላይ ቀለምን፡ ንተፈጥሮ ሕሰበሉን ዝገብሮ ኣተኩሮን፡ ከምኡ’ውን ነቲ ቅርጻ ተዋሂብዎ ዘሎ ኣርእስቲን፡ ድልየተይ ሓምላይ ንዘልኣለም ኬይኑ ከምዝቅጽል የንጸባርቑ….

ኢዲታ ራይድሃግ፡ ንዘልኣለም ሓምላይ

ንዓይ፡ ተፈጥሮ ማለት፡ መታፊዚካዊ ሕቶታት ምስ ናይ ህሉውነት ሓቅነት ዝሓብሩሉ፡ ናብቲ ልባዊ ሓቒ ዝወስድ መገዲ እዩ።
ከምኡ’ውን ምስ ንጹር ጂኦሜትሪካዊ ሕግታት ዝኽተሉ ማራኺ ዝኾኑ ኣወቓቕራታት ዝተኣሳሰር ምንጪ ናይ ቅርጺታት ሃብቲ ትረኽበሉ እየ። እቲ ትሕዝቶ ናይ’ቶም ነገራት ሓዲሽ፡ ትእምርታዊ ዝኾነ ረቒቕነት፡ ክፈጥር የተባብዑኒ።
ኣነ፡ ብዛዕባ እቲ ዝዓበየ፡ ዝደልደለን ከምኡ’ውን እቲ ተጻዋራይ ዝኾነን ናይ ሸኽላ-ሓዊ ሞርታር (ጭቃ መንደቕ)፡ ምስ’ቲ ተሰባሪን ተነቃፊን ዝኾነ ካይላ ብምውድዳር፡ በቲ ዘለኒ ሓሳባት መሪጸ የዳሉ።

ሕቶ፡
ኣብ ሕዝባዊ ከባቢታት፡ ቦታ ናይ ካይላዊ ቅርጻ እንታይ እዩ?
እቲ ድህሰሳዊ ዝባን፡ ንናይ’ቲ ቅርጻ ህዋሳዊ ርድኢት ብኸመይ መልክዕ ይጸልዎ?