“ለቖታ ዘርኢ”

ኣብቲ “ሎቖታ ዘርኢ” ዝብል ስርሐይ፡ ኣብ ሓደ ደቂቕ መሸከል ዘርኢ፡ ከንጸባርእ እየ ዝደሊ። ዘርኢ፡ ኣብ ውሽጢ ሰረት መሸከል ሓድሽ ህይወት ዝጸውር፡ ኣብ ሕብረተሰብ ድማ ናብ ብነብሶም ዝሓድሩ ዝተነጻጸሉ ውልቀ እኩባትን መልክዕ ኣተሓሳስባታትን ዝምዕብል፡ ምንጪ ህይወት እዩ። ንሕና ኩልና፡ ንሓድሕዳዊ ምቕጻል ህላወ ኣብ ሓድሕድና እንደላለ፡ ናይ ዋህዮታት ሰንሰለትን ኣብ ምምዕባል እንርከብ ህይወታውያን ኢና። እቲ ቅርጺ ዘርኢ ኣብ ልዕሊ ማይን መሬትን ይዝርጋሕ እዩ፡ ምእንቲ ክምዕብል ድማ፡ ጥዑይ ዝኾነ ሓመድን ባሕርን ይደሊ።

ኣብቲ ናይ ስነ ቅርጻ ስርሐይ ነቲ ደቀቕቲ መሸከላት፣ ኣብቶም ኣሃዱታት ህንጸት ከምኡ’ውን ንቐጻልነት ህላወና ኣገደስቲ ኣብ ዝኾኑ ምልክታት (ኣርማታት) ከተኩር እየ ዝፍትን። እዚ ኣብቲ መንጎ ባህሊን ተፈጥሮን ግዜ ዘይስዕሮ መዳይ ምንዳይ (ኣዕሚቕካን ተጠንቂቕካን ምሕሳብ) እዩ። ብተወሳኺ እቲ ስነ ጥበባዊ ስርሐይ፡ ኣብ ባሕሪን ኣየርን ንህይወት ኣገዳሲ ዝኾነ ኦክስጅን ዘመንጭዉ – ካብ ብዙሕነት ናይ ባሕርታትን ምንጪ ህይወትን ዝተቀድሑ ዝመስሉ ጥንታውያን ቅርጽታት፣ ኣብ ዝተፈላለየ ንስራሕ ዘድሊ ትሕዝቶ መነቓቅሒ ድርኺት ዝፈጥረለይ፡ ኣብ ዙርያ እዞም ኣዝዮም ደቀቕቲ ህይወታውያን (ሚክሮኦርጋኒዝምስ) ዘማእከለ እዩ። ካብ ዪኒቨርሲቲ ስነ ጥበብ፡ ሞያን ንድፊን ስቶክሆልም፡ ብስነ ቅርጻ ዲግሪ ካብ ዝረክብ፡ ከም ስነ ጥበባዊ፣ ካርቱኒስታ (ስኣሊ ካርቱናት) ከምኡ’ውን ስእላዊ ንድፊ ዘዳሉ ኮይነ ሰሪሐ ኣለኹ። እቲ ስርሐይ፡ ምድላው ኤግዚብሽናት፣ ህዝባዊ ስነ ጥበባዊ ስርሓት ከምኡ’ውን ምድላው ቅየሳ፣ ስእላዊ መግለጺን ንድፊን ዘጠቓለለ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ስርሓት ኣብ መንጎ ክልተ መዳያዊን ስሉስ መዳያዊ ንድፊ እናበራረኻ ምስራሕ ክኣ ባህ ይብለኒ።

www.ann.se
www.instagram.com/annkarinmaria