ቀዳም፡ ነሓሰ 24፡ ኣብ ሞንጎ ካብ ዝተፈላለዩ ባህላዊ ውርሻታት ዝመጹ ስነ-ጥበበኛታት መርበብ ርክብ ንምንቕቓሕን፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ናይ 2019 ስነ-ጥበብ ዓለም ኣብ ሽወደን ሓበሬታ ንምሃብን ዓውደ መጽናዕቲ ከነካይድ ኢና።

ካብ ዞባ ሶርምላንድ፡ ኣብ ውሽጢ ሽወደን ወይ ኣብ ወጻኢ ወይ ድማ ኣብ ውሽጢን ኣብ ወጻኢ ሃገርን፡ ከም ስነ-ጥበበኛታት ኾይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ ወይ ድማ ቅድሚ ሕጂ ይሰርሑ ዝነበሩ ተሳተፍቲ ንደሊ ኣሎና።

ኣሳ ሎክነር፡ ከም ወካሊት ናይ ሸወደን ናይ ስነ-ጥበበኛታት ማሕበር (ከይኣርኦ) ኾይና ክትሳተፍ እያ። ናይ’ዚ ምዓልቲ’ዚ ዕላማ ነቶም ዝሰልጠኑ ስነ-ጥበበኛታት ናይ ስራሕ ዕድል ምሃብን፡ ዓወት ንክረኽቡ ብሓባር ሓዲሽ ነገር ዝምህዙን ነንሕድሕዶም እንዳተሓጋገዙ ዝጓዓዙን፡ ናይ መጻኢ እኩባት ስነ-ጥበበኛታት ንምፍጣርን እዩ።

ኣብ ሞንጎ ኦክስሎሱንድን ኒይሾፒንግን ዝርከብ ኣብ ማእከል ሸርንሆም ክንህልው ኢና።
እቲ መጽናዕታዊ ዋዕላና ሰዓት 9 ቅ/ቐ ክጅምር እዩ፡ እንተ ደንጎየ ድማ ሰዓት 4 ድ/ቐ ክውድእ እዩ።
ምሳሕን ናይ ሻሂ ዕረፍቲን ኣብኡ እቱው እዩ።

የግድሰካ ድዩ?
ናብ’ዚ ኣድራሻ’ዚ mentor@skulpturfestival.se መልእኽቲ ብምጽሓፍ ተመዝገብ።
መዘኻኸሪ፡ ውሱናት ቦታታት ጥራይ እዮም ዘለዉ።

እቲ ፕሮጀክት ብሓገዝ ናይ እዞም ዝስዕቡ እዩ ዝካየድ።