ሓንቲ ናይ ገዛእ ርእሳ ጭራ እትነክስ ኣንጭዋ- ተምሳሌት ኩነታት ወዲ ሰብ። ኣናጹ ሃደንቲ/ነጠቕቲ እየን፡ ከም ኩሎም ካልኦት እንስሳታት ድማ መጀመርያ ንህላውነተን ቀዳምነት ይህባ። ስለዚ ድማ ኣናጹ፡ ልክዕ ከም’ቲ ንሕና ደቒ ሰባት እንገብሮ፡ ኣብ መንገደን ዝርከብ ዝኾነ ነገር ብምዕናው፡ ብምሉኡ ከባቢአን ብዘይ ምሕረት የጥቅዖኦ። ርግጽ እዩ ንሕና ዝያዳ ዝገደድና ኢና፡ ንሕና ነዛ ፕላነት ነብርሳ ኢና ዘለና፡ ወላ ንዓና ንገዝእርእስና እውን ነዕንዋ ኢና ዘለና (ከምኡ’ውን ንኹሎም ካልኦት ጅር (እንስሳታት ወይ ዕጽዋት) ።

ነቲ ናይ መሬት ሃብቲ ንናይ ገዛእርእስና ጥቕሚ ኢልና ንብዝብዞን ብስሰዐ ነህልኾን ኣለና። ብተመሳሳሊ እዋን ድማ ኣብ መወዳእታ ነዛ ፕላነት ብዘይ ጽሩይ ማይን ኣየርን ከትርፋ ዝኽእል መርዚታት ነፍሪ ኣለና። ንናይ ገዛእርእስና ጅርን ከምኡ’ውን ንናይ ካልኦትን፡ ንነዊሕ እዋን ክጸንሕ ዝኽእል ናይ ምንባር ዕድላትና ብኣዝዩ ሓጺር እዋን ነዕንዎ። እቲ ዝገደደ ድንቁርና ድማ፡ እዚ ኹሉ እንዳፈለጥና፡ ነቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝኸደ ዘላቕነት ኣልቦ፡ ኣዝዩ ዜስንብድ ጠባይና፡ ጠጠው ናይ ምባል ተኽእሎ ዘይምህላውና እዩ። ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ኩሎም ዘይኮኑስ ገሊኦም ነዚ ተግባራት ከዝሕልዎን ነቲ ጉድኣት ክቆጻጸርዎን ይፍትኑ ኣለዉ። እታ ኩዕሶ ውርጪ ትንከባለል ኣላ፡ መመሊሳ ትቅልጥፍ ኣላ፡ ደው ከተብላ ድማ ዘይካኣል እዩ። እንተኾነ ግዳ እዛ ናይ ውርጪ ኩዑሶ ዝያዳ እንዳጠቀረት ትኸይድ ስለዘላ ብዝካኣላና መጠን እንተዋሓደ ቁሩብ ቀስ ከነብላ ክንጽዕር ኣለና።

ናይ ገዛእ ርእስኻ ጭራ ምንካስ ናብ ሓደ ግጉይ ኣንፈት ናይ ምምራሕ ተምሳሌት እዩ። ኣንጭዋ ናይ ወዲ ሰብ መግለጺ እያ፡ ነቲ ፈጢርናዮ ዘለና ኣዝዩ ዝኸፍአ ሕማቕ ዝኾነ ቦታ ድማ ተምልክት። ኣነ፡ ምእንቲ ነቲ ዕሽነትና ክንዕዘቦን ብርሃን ከነንጸባርቐሉን ክንክእል ብዓቢ ዓቐን ጌረዮ ኣሎኹ። እቲ ዝያዳን ዝበለጸን ዝሓሰረን ፊናንሳዊ ሃብቲ ናይ ምፍጣር ጻዕርታትና ኣዚዩ ዜስንብድ እዩ፡ ምኽንያቱ ኣዝዮም ዜቃጭጩ ስለ ዝኾኑ።

ኣብ 1935፡ ዎልት ዲዝኒ ሓደ ጎልደን ታች ዝባሃል ፊልም ሰሪሖም ኔይሮም። ንሱ ድማ ብዛዕባ ናይ ሓደ ክምነ ዕድል ዝረኸበ ንጉስ እዩ ነይሩ። ዝኾነ ዝተንከፎ ነገር ናብ ወርቂ ክቕየረሉ ተመንዩ። እቲ ምንዮቱ ድማ ሓቂ ኬይኑሉ። እንተኾነ ግዳ ካብ’ታ መዓልቲ እቲኣ ንዳሓር ክበልዕ ወይ ክሰቲ ወይ ድማ ዝኾነ ነገር ክፈቱ ኣይካኣለን፡ ምኽንያቱ ዝኾነ ዝተንከፎ ነገር ናብ ወርቂ ስለዝቕየር። መጀመርያ ብጣዕሚ ተሓጊሱ ነይሩ፡ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ነገር ከሲርዎ። ብድሕርዚ፡ ዕርቃኑ ወጺኡን በተኽ ኬይኑን፡ ኣብ’ቲ ኣብ ሓደ እዋን እቲ ዝነብረሉ ዝነበረ ግምቢ ተደኪንዎ ዝነበረ ጉድግድ ዝበለ መሬት ኮፍ ኢሉ ኣብ ክንዲ ንግስነቱን ኩሉ ኣዋርቑን ብሓንቲ ሃምበርገር ንክቕይርዎ ተማሕጺኑን ለሚኑን። እቲ ናተይ ቅርጻ ብቐጥታ ብናይ ፓሊስተሪን (ንመስርሒ ነገራት ዝኸውን ናይ ፕላስቲክ ማተርያል) መቓንን ከምኡ’ውን ብሰኪዔት ዝተሞደለ (ሞዴል ዝተሰርሐ) እዩ። እቶም ማተርያላት ብዙሕ ዘላቕነት የብሎምን፡ ብዓቢኡ ፖሊስተሪን ንባዕሉ ፕላስቲክ እዩ። ካሻስትሩስ ተፈጥሮኣዊ ማተርያል እዩ፡ ልክዕ ከም ሓጺን፡ እንተኾነ ግዳ ከተፈብርኾ ብዙሕ ጸዓት ዝወስድ እዩ።

ብግምት 220 ሴሜ ንውሓት፡ 250 ኪግ ክብደት፡