“እታ ደርሆን እታ እንቋቅሖን”
ቅርብርት ናብ እንስሳታትን ተፈጥሮን / መረዳእታ ናይ ዑደት-ህይወት / ናይ ሓደ ወናኒ ንእሽቶ ማሕረስ እቲ ናይ ቀደም ባህሊ / ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝፈረየ / ተፈጥሮኣዊ ንዋት / ዘይምሽማትን ምድርባይን / ናይ ነዊሕ እዋን ዘላቕነት / መረዳእታ ናይ ህይወት / ናይ ኣስተንትኖን ናይ ገዛእ ርእሲ ሓሳባትን እዋን / ሓደ ህዱእ ስጉሚ / እቲ ተረፍ መረፍ ናይ ምሳሕካ ንደርሁ ሂብካ ንቁርሲ ዝኾነካ እንቛቕሖታት ምርካብ !

እምኒ፡ ብሮንዞ፡ ደርሁን እንቓቕሖታትን ኣብ ክሊማ እንታይ ዓይነት ጽልዋ ኣለዎም?

እዚ “እታ ደርሆን እታ እንቋቅሖን” ዝተባህለ ቅርጻ ናይ ሓባር ስራሕ ናይ ኢደ-ጥበበኛ ብሮንዞ ዝኾነት ሸሽቲን መርሊን አሪክስዶተርን ከምኡ’ውን ናይ ወቓራይ ከውሒ ዝኾነ ኡልፍ ዮንሶንን እዩ።

ሸሽቲን መርሊን አሪክስዶተር – ቃል ኢደ-ጥበበኛ

ሸሽቲን መርሊን ኣሪክስዶተር ብቐዳምነት ኣብ ስነ-ቅርጻ ትሰርሕ፡ ብቐንዱ ብብሮንዞ፡ እንተኾነ ግዳ ሞዛይክ (ብብዓይነቱ ሕብሪ ዝተዳለወ)፡ ቅብኣን ንድፊን እውን ትሰርሕ እያ። ሸሽቲን፡ ኣብ’ቲ ህዋስ ዘበራብር ቅርጺ ንገዛእርእሱ ኣብ ዝፈጥሮ ተመስጦ ዝያዳ ተገዳስነት ኣለዋ፡ ከምኡ’ውን ብኣንጻሩ – ሓደ ተመስጦ ብኸመይ ብመልክዕ ቅርጺ ክግለጽ ከምዝካኣል እውን ይምስጣ። ሓያል ስምዒታ/ተምስጦኣ፡ ነቲ ናታ መሃዝነታ ሓይሊ ይህቦ። ኣብ ሓደ ተምሳላዊን ዘይጭበጥ ኣገባብን ቴማ ክልቲኡ ትንቀሳቐስ። እቶም ስራሓት ብተስፋ ዚህብ ህንጡይነት፡ ብተዋዛያይ ምንቅስቃስን ከምኡ’ውን ብሓደ ማሕታ ናይ ዋዛን ይግለጹ። እቲ ተዓዛባይ ነቲ ክንዮ እቲ ስራሕ ዘሎ ሓሳባት ከስተማቅሮ ይኽእል፡ ምስ መበቆል ናይ ህይወት፡ መወንጨፍያኡን መዓርፎኡን፡ ምስ ኣብ ጉዕዞና ንሸቶን ዕላማን እንታይ ክፈጥሮም ከምዝኽእልን፡ ምውስሳእ ይገብር።

ሸሽቲን ኣብ ዮተቦርይ ኾይና ትሰርሕ። ኣብኡ ኾይና ነቲ ናታ ናይ ብሮንዞ ቀርጻ ብምልኡ ተሰላስሎ።

መርበብ ሓበሬታ፡ www.merlin.se

ኡልፍ ዮንሶን – ሓስባተይ ኣብ እምኒ

ኣነ ነቶም ውቕሮታተይ ኣብቲ ኣብ ዞባ ቡሁስ (ቡሁስሌን) ዝርከብ ዓለምለኻዊ ናይ ኢደ-ጥበበኛታት ወርሻ እምኒ ንኢደ-ጥበኛታት ናይ ሓባር ቤት ዕዮ ኾይነ ይሰርሖም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ን15 ዓመታት ዝኣክል ኣብ’ዚ ክሰርሕ ጸኒሐ ኣለኹ። ክሳብ ሕጂ ዝባን ናይ ሓደ ዓርሞሽሽ ዝኾነ እምባ ጥራይ ፊሒረ ኣለኹ፡ ኣብ ነፍስወከፍ ሓዲሽ እምኒ ዝረኽበሉ እዋን ድማ ሓደ ሕቶ ይሓቶ፡ እንታይ ክትከውን ትደሊ? ዜገርም እዩ፡ ሓደ ከቢድ ኣልደመልዲ (ንምንቅስቃሱ ኣጸጋሚ ቕርጺ) ደንጎላ ናብ ሓደ ምዕሩግ ዝኾነ ውቕሮ ይቕየር፦ እንተኾነ ግዳ ኣብ’ቲ ግዜ’ቲ ልዕሊ 80 ሚእታዊት ዝኸውን ክፋል ናይ’ቲ ደንጎላ ምናልባት ቆሪጽካዮን፡ መጊዝካዮን ኣብሪስካዮን ክትከውን ትኽእል ኢኻ። እቲ ውጽኢት ልክዕ ከም ናይ ኣባሓጎታትና ናይ እምኒ ፋስ ዘልኣለማዊ ክኸውን ይኽእል፡ ግን ካኣ ብተመሳሳሊ ብናይ ተፈጥሮ ሓይሊ ምሉእ ንምሉእ ናይ ዝነበሮ ኩነት ተመላሲ ክኸውን ይኽእል እዩ።

መርበብ ሓበሬታ፡www.ulfjohnsson.se