ዝኽሪ ዝሓዘ ገዛ – ዕለታዊ መዝገብ (ዳየሪ)ዓይነት ወይ ናይ ግዜ ሰነድ። ኩነት ህላወ፣ ነጥቢ ኣብ ግዜ፣ ኣብ መንጎ ሽዑ፣ ሕጂን ድሓርን ዝሓልፍ ግዜ፡
ዘላቕነት፡ ኣብ ክሊማና (ኩነታት ኣየርና) ንናይ ግዳም ስነ ቅርጻ፡ እምኒ ዘላቒ ንዋት’ዩ። ንመጻኢ ርሑቅ ክጸንሕ ዝኽእል ኣሰር ድማ እዩ። ብድሕሬና ብህይወት ንዝጸንሕ ታሪኽ ሓደ ንሱ እዩ።

ሞኒካ ፋንክ: ዝኽሪ ዝሓዘ ገዛ

ብስመይ ዝተመዝገበ ብዙሕ ኤግዚብሽናትን መመላኽዒ ፕሮጀክትታትን ዘሎኒ፡ ናይ ነዊሕ ዓመታት ስነ ጥበባዊት እየ። ስነ ቅርጻን ስእልን፣ ምትካልን ግጥምን እሰርሕ። ስነ ጥበብ፡ ንዓይ ሓጎስ፣ ጸወታ፣ መገዲ ህይወት፣ ንገዛእ ርእሱ ናብ ህይወት ምጽጋዕ ማለት እዩ። እንታይ እዩ ክፍጠር፡ እቲ ናይ መወዳእታ ውጽኢትከ እንታይ እዩ ክኸውን ዘይምፍላጥን፣ ብስርሐይ ኣብ ህይወት ምዕርዩነት እፈጥር። እቲ ሕቶ ድማ ናበይ እዩ ኣንፈትካ? ወይ ድማ ናበይ ክትከይድ ኢኻ ትደሊ? ዝብል እዩ።