“እቶም ሳርሚነር (ጽውጽዋያዊ ተባዕታይ መፍለስ) ነዚ ግዜ ክሓልፍዎ ይፍትኑ ኣሎዉ”

ኣነ ማትስ ኤሪክሶን ይብሃል። ን40 ዓመታት ድማ ብዝተፈላለየ ማተርያላት ኣብ ስነ ቅርጻ ብጭቃ፡ ዕንጨይቲ፡ ካሻስትሩስ፡ ነሓሲን ብሮንዝን ወዘተ ሰሪሔ ኣሎኹ። ኣብ ዝሓለፋ ዓመታት፡ ኣብ ሽወደንን ብደረጃ ዓለም-ለኸን ብዙሕ ቍጽሪ ዘለዎ ናይ ውልቂ ምርኢታት ኣቕሪበን ኣብ ናይ ሓባር ምርኢታት ተኻፊለን ኣሎኹ። ከምኡ’ውን 27 ህዝባውያን ስራሓት ሰሪሐ ኣሎኹ። ካብኡ ውሑድ ንምጥቃስ፡ ኣብ መእተዊ ናይ ሁዲክስቫል ሆስፒታል ቖይሙ ዘሎ ሓንቲ ህንጥይቲ ማንቲለ ከም ጋላቢት ዘላቶ ሓደ ባልደራሳዊ ቅርጻ።
ከምኡ’ውን ኣብ ኮለጅ ፖሊስ ኮፍ ኢሎም ምስ ፖሊስ ብዮርክ ዝዛረቡ ዘለዉ ቱምባ ታርዛንን ምስ ምልኩዕ በንግትሶንን። ኣብ ሱንድስቫል ኣብ ግዳም ናይ ኣዳራሽ ከተማ ዘሎ ኣብ መሳልል ደው ኢሎም፡ ኣብቲ ውሽጢ እንታይ ይገብሩ ከም ዘሎዉ ብምግራም ብመስኮት ዝርእዩ ዘሎዉ ቅርጻ ናይ ክልተ ኣረገዊቲ ሰብኡት እዮም።