“ኤ ኣይ ኤን ጂ ከይ”

ኤ ኣይ ኤን ጂ ከይ
ንዝተወሰነ ግዜ ኣብ’ቲ ድምጺ ሃልው. . . ኣብ ነስተንትነሉ (ኣዕሚቕና ንሓስበሉ) እዋን እንጥቀመሉ ማንትራ (ኣብ ሱባኤ ሂንዱነት ዚዝውተር) እዩ።
ምስትንታን (ኣዕሚቕካ ምሕሳብ)፡ ነብስና፡ ንምዝናይን ዕረፍቲ ንምርካብን፡ ካብ ኣከባቢና ነጻ ንምግባር እንጥቀመሉ መገዲ እዩ።
ብተወሳኺ ጥዕናና ነሰስነሉ፡ ኣተኩሮና ነዕዝዘሉን ከምኡ’ውን ተጻዋርነትናን ህላዌናን ነደልድለሉን እዩ።

እቲ ኤ.ኢ.ኣይ.ኤን.ጂ.ከይ
ኤ.ኢ.ኣይ.ኤን.ጂ.ከይ. ቅመራ ናይ ሽግራት እዩ፡ ብዙሓት ጎድኒታትን ጽፍሒታትን ዘለዎ ሓደ ስሉሳዊ ኣንፈት ምፍጣር እዩ። ኣብ ሽግር ምፍታሕ ዘተኮረ ሓደ ቅርጻ እዩ። ብዛዕባ ዓለማዊ ኩነታት ሰብኣውነትን ከምኡ’ውን ብዛዕባ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ክእለት ምፍጣርን፡ ብሓቂ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና።

ኤ.ኢ.ኣይ.ኤን.ጂ.ከይ. ክንዮ ብመርትዖ ዝተረጋገጸ መግለጺ ዘላቕነት እዩ።

 

ንድፊ፡ ማትስ ሎደን

ስእሊ፡ ማትስ ሎደን፡ ኤ.ኢ.ኣይ.ኤን.ጂ.ከይ.

ማትስ ሎደን ኣብ 1951 ኣብ ስቶኮልም ዝተወለደ ቀራጻይን ኢደ-ጥበበኛን እዩ።
ሓያሎ ማተርያላት ብምጥቃም ይሰርሕ፡ እንተኾነ ግዳ መብዛሕትኡ ግዜ ዕንጨይቲን ሸኽላን መበገሲ ብምግባር ይሰርሕ።
ንሱ ከምዚ ይብል፡ ” ንዓይ፡ ኣቲ መስርሕ ምህዞ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፡ መስተራኽቦን እቲ ማተርያልን ይጥርንፍ፡ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ኣነ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ሓሳባት ምስ ናይ ሕጂ ዓለም ብምዝማድ ይምስርሕ።”
እቲ መግለጺ ኣብ ምህዞታተይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን። ሓደ ሓደ ግዜ ምእንቲ ክትበራበር ገለ ቁሩብ ክትስንብድ ክትክእል ኣለካ. . . . ምናልባት እውን ምእንቲ ብህይወት ክንህልው ኣተኩሮና ዝያዳ ከነንቅሖ ክንክእል ኣለና።