”መዘከር”

ኣነ፡ እንተድኣ ንጥቕሚ ናይ ተራኺ ድርሰት ሽርፍራፍ ተዘክሮታት ክገልጽ ደልየ፡ ነቶም ናይ ቀደም ፋይዳ ዘለዎም ኣቕሓታት ዳግም ክጥቀመሎም እፈቱ እየ። ”መዘከር” (2018) ኣብ’ቲ ተሰባሪ ዝኾነ ትሕዝቶ ናይ ዳግም ኣብ ጥቕሚ ዝዋዓለ ካይላ ሓደ መከላኸሊ ሽፋን ኣለዎ። እቲ መሰረት ብኸፊል ተቓጺሉ እዩ፡ ነቶም ዘይጭበጡ ሓሳባት ዘለዎም ተዘክሮታት ህይወት ዘለዎም ንምግባር፡ መብዛሕትኡ ግዜ ክጥቀመሉ ዝደሊ ኣገባብ እዩ። ልክዕ ከም ንሓደ ነገር ካብ ውሑድ ንጥፈት ናብ ሓደ ኣዝዩ ንጡፍ ኩነት ከተንቀሳቅሶ ምፍታን ጌርካ ክውሰድ ይካኣል፡ ካብ ሓደ ተምሳሌታዊ ቤት መዝገብ ተማሓይሹ ዝተረኽበ። ካብ ሓደ ተምሳሌታዊ ቤት መዝገብ ተማሓይሹ ዝተረኽበ።

ስእሊ፡ ሜላኒ ቪክሰል

ኣነ፡ ኣብ ልምዲን ባህሊን፡ ምስ ታሪኽን ኣእምሮኣዊን ባህላዊ ትውፊት ናይ ሞት ዝተኣሳሰር ስራሕ እሰርሕ። እቲ ስርሐይ ብውከሳታት ናይ መበቆለይ ዝኾነ ናይ ሽወደንን ሲፕርዮትን ድርኺት ዘለዎ እዩ። ኣነ፡ ኣብ ወግዒን ታሪኽን ናይ ሓዘን ንድሕሪት ፈቲሽካ ብምርኣይ፡ ንሕሉፍ፡ ንህሉውን ንመጻኢን ንምትእስሳር፡ ነቲ ስርሐይ ከም ሓደ ናይ ንዋት ውጥን ይርእዮ። ኣነ፡ ኣብ’ቲ ናይ ዝኽረት ዘይንጹርነት ከተኩር እደሊ፡ ኣብ’ቲ ናይ ተፈጥሮ ተምሳሌነቱ ድማ ነቑጣ ብርሃን ከንጸባርቕ እደሊ። ንዓይ፡ ሓደ ሚዛኑ ዝሓለወ ኣቀዋውማ ማለት ሓደ ኣሰር ዘለዎ ታሪኽን ቦታን እዩ። እዞም ኩነታት እዚኦም ነቲ ኣብ ሞንጎ ስነጥበብ፡ ክዉንነትን ታሪኽን ዘለዉ ዶባት ንኽዝርግሑ ዝኽእል ይገብርዎ።

ሰባት ናይ ትእምርትነት ህላወ ብኸመይ ይርድእዎ?

www.mwiksell.com