“ጸሊም መልጎም / 2018”

”መልጎም ሓደ ኣዚዩ ፍሉጥ ቅርጺ እዩ። Iናብ ሰብነት ጥቡቕ ዝኾነን ብቐረባ ዝልበስን ። ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን መላጉም ኩሉ ግዜ ንጥቀመሎም። ከም ሓደ ፑለጅያ (መስሕብ)፡ ከም ዕንክሊልን ከምኡ ድማ ከም ዋልታ እውን ክረአዩ ይካኣል። እንተኾነ ግዳ እቲ በተን ውሽጢ ነዃላት ዝሕልፍ ሜታል ፈትሊ ነቲ ትርጉም ንጹር ይገብሮ። መላጉም፡ ብትኽክል ይኹልዑ፡ ይስበሩን ይጽገኑን። ሰብ ብመልጎም ንነብሱ ክዓጽዋን ክኸፍታን ይኽእል። እዚ ቅርጻ’ዚ ኣብ ከባቢኡ ሓደ መስሓቅ ዝኾነ ሃዋህው ይፈጥር።”
ኣብ ከውሒ ዝርእዮ ነገር ናይ ግዜ ኩምራ እዩ፡ ቅድሚ ቢልዮናት ዓመታት ዝተፈጥረ፡ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ዘሎን ከምኡ’ውን ንዝመጽእ ኣሽሓት ዓመታት ዝነብርን እዩ።

ማተርያል፡ እሳታዊ ከውሒ፡ ሓጺን
ብራኸ 1.5 ሜ
ቁመት 0.7 ሜ
ግፍሒ 1.2 ሜ
ክብደት 1.5 ቶን

 

  • • እንታይ ትርእዩ ኣሎኹም?
  • • ኣብ’ቲ ዝተፈላለየ ቅርጺታት ናይ’ቲ ውቕሮ ርአ። ልስሉስ ወይ ተሪር ኬይኖም ዝስምዑኻ ቅርጺታት ኣለዉዶ?
  • • ነቶም ዝተፈላለዮ ክፋላት ናይ’ቲ ቅርጻ ዳህስሶም። ከመይ ይስምዓካ ኣሎ?
  • • ኣብ’ቲ ከውሒ እንታይ ዓይነት ማተርያላት ረኺብኩም?
  • • ዓቕሚ ሓሳባትካ ተጠቐም፦ እንታይ ኣጋጢሙ? ኣብ’ቲ ከውሒ ንምታይ ሞልጎም ኣሎ?

ናይ ውቕሮ/ቅርጻ መብዛሕትኡ ግዜ እሳታዊ ከውሒ (ጸሊም ከውሒ) ምስ ካልኦት ማተርያላት ከም፡ ነሓሲ ወይ ሓጺን ዝተሓዋወሰ እዩ። ግን እቲ እሳታዊ ከውሒ እቲ ቀንዲ ተዋሳኢ ክኸውን ከሎ እቶም ካልኦት ማተርያላት ተሓጋገዝቲ እዮም። እቶም ክፋላት ናይ’ቲ ቅርጻ ልክዕ ከም ተዋሳእቲ ናይ ሓደ ድራማ ጌርና ምስንወስዶም ማለት’ዩ።