ኣነ ኣብ ፈስቲቫል ስነ-ቅርጻ ክልተ ስራሓት ኣለኒ፡ ኣብ ስሎትስፓርከን እታ “ምጽባይ”) ትብል ስነ ቅርጻ፡ ብጻዕዳ ናይ ጥልያን ናይ ሓወልቲ እምነ በረድ ዝተሰርሐት ጓለንስተይቲ፡ ካብ ሞንተ ኣልቲሲሞ ልዕሊ ፔትራሳንታ፡ ኣብ ካብ ሓደ ዓይነት ቦታ ዝተፋሕረ ፋሕሻው ሓምኹሽታይ እምነ በረድ መሰረት ብምግባር ዝቆመት’ያ። እታ ሰበይቲ ነፍሰጾር እያ፡ ነቲ ኣብ ውሽጢ ነብሳ ተሰኪማቶ ዘላ ህይወት ጽን ኢላ ትሰምዖ ስለዘላ ድማ ዓይና ተዓሚታ ኣላ።

”ምጽባይ / ፎርቫንታን”

ቁመት ናይ’ታ ሰበይቲ ፡ 130 ሴሜ
ቁመት ናይ መሰረት ፡ 68 ሴሜ
መሰረት ፡ 56 x 45 x 42 ሴሜ

ምስ’ቲ ናይ ዘላቕነት ቴማ እንታይ እዩ ዝምድናኣ? ብጀካ እቲ ሓቅነት ናይ’ቲ ንዋት፡ እምነ በረድ፡ ብናይ ወዲሰብ ኣጠማምታ ንዘልኣለም ክጸንሕ ዝኽእል፡ ዳግም ዝተመስረሐ ናይ ተፈጥሮ ንዋት ምዃኑ. . . ከምኡ’ውን ብከላ ከመንጩ ዘይክእል፡ እቲ ዲዘኞ ንገዛእርእሱ፡ እቲ መልክዓን ኣገላልጻኣን፡ ምስ ዘላቕነት ክዛመድ ይኽእል’ዩ ክብል እኽእል። ህይወትና ዘላቕነት ዘለዎ፡ ምሉእ ጥዕናን ደስታን ክህልዎ ንደሊ ኢና። ንደቕና እቲ ዝበለጸ ንምነየሎም። ወለድቲ ምዃን ንባዕሉ ዘላቒ ናይ ምዃን ተግባር እዩ፡- ንሕና ምስ ሰረትና ሓቢርና ንሓልፍ ኣለና፡ ብደቅና ህያው እንዳኾንና። ተስፋ ንገብር ድማ፡ ደቕና ኣብ ቅዱው ዓለም መታን ክዓብዩ ክኽእሉ፡ ብዛዕባ ከባቢናን እቶም ኣብ ከባቢና ዘለውን ተገዲስና ክንክን ክንገብር። ዘላቕነት ዝብል ቃል ብዙሕ መልክዓትን ትርጉማትን ኣለዎ። ብኣካላዊ፡ ኣእምሮኣዊ፡ ዲሞክራሲያዊ፡ ስምዒታዊን ከምኡ’ውን ኣከባቢያዊን ድማ ክትግበር ይኽእል። ክሳብ መወዳእታ ንምቕጻል፡ ዓቅብ ከምኡ’ውን ተኸላኸል፡ ምናልባት እውን እቲ ወላዲኣዊ ተራ፡ ኣብ ፕላነትናን ተፈጥሮኣን፡ ኣብ እንስሳታት. . . ኩሎም እቶም ተቐመጥታን መጻኢኣን ብዝምልከት፡ ኣብ ኩሎም ደቂሰባት ክትግበር ይግብኦ ይኸውን።

“ህበይ”
እቲ ናይ’ዚ ካልእ ስራሐይ ካብ ሴና ዓዲ ጥልያን ዝርከብ ቢጫ እምነ በረድ ዝተሰርሐ እዩ። ኣነ ከም ሓደ ተዋዛያይ ውላድ ህበይ እየ ዝርእዮ። እንተኾነ ግዳ ካልኦት ከም ሓደ ካልእ ነገር ጌሮም ከምዝወስድዎ ሰሚዐ ኣለኹ፡ ብርግጽ ክኣ እቲ ኣተረጋጉማ ከም’ቲ ተዓዛቢ እዩ። እቲ ዝምድና ናይ’ዚ ስነ-ቅርጻ ምስ ቴማ ናይ ዘላቕነት ብዝምልከት፡ እቲ መልሲ ብመንጽር እቲ ንዋት ሓደ ዓይነት እዩ። እቲ ኣተገባብራ እውን፡ – እምኒ ምቕራጽ ልክዕ ሓደ ዓይነት ከም ዶንጓዪ ምግቢ ወዘተ. . . ክረአ ኣለዎ፡ ወላ’ኳ ኣነ፡ ካብ ኣብ ግዜ ማይክል ኣንጆሎ ዝነበረ ዝያዳ ዘመናዊ መሳርሒታት እንተተጠቀምኩ።

 

ምናልባት ገለ ቁሩብ ዋዛ፡ ስሓቕ፡ ዝያዳ ዝነወሐ ግዜ ክንነብር የኽእለና’ዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ኢኻ። እቲ ዲዘኞ ድማ፡ ሓደ መልክኣ-ገጽ፡ ካብ ግዜ ግዝኣት ሮማውያን ኣትሒዙ ዝነበረ ነገር እዩ. . . ከምኡ’ውን፡ ብናይ ሞባይል ተለፎን ካሜራ ድዩ ወላ ብሓደ ማርቴሎን መጽረቢን ኣብ እምኒ ብምቕራጽ ድዩ፡ እቲ ገዛእርእስኻ ብስእሊ ናይ ምቅማጥ ተግባር. . . ።

ንዋት ፡ ግያሎ ሴና ናይ ዓዲ ጥልያን እምነ በረድ፡ ኣብ 2017 ዝተሰርሐ
ዓቐን፡ 60 x 3 x 28
ክብደት ፡ ብግምት ፡ 40 ኪግ